Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

Drukuj

REGULAMIN

Niepublicznej Placówki Wychowania Pozaszkolnego

„Studium Muzyczne Tonika”

w Zielonej Górze

obowiązujący od roku szkolnego 2021/22

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego „Studium Muzyczne Tonika” w Zielonej Górze prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (od 7-go do 18-go roku życia), zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Rodzice / Opiekunowie prawni, zapisując dzieci na zajęcia akceptują Regulamin.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.studiumtonika.pl/regulaminy.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości publicznej.

 5. Kalendarz zawierający szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych oraz ferii znajduje się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/Kalendarz-roku-szkolnego.

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach, wypełniania poleceń nauczyciela, a w szczególności ćwiczenia w domu zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.

 2. Uczniowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, a także o mienie placówki. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia placówki, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego instrumentu bądź sprzętu.

 3. W przypadku zaistnienia nieporozumień z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczeń lub jego opiekun ma prawo zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania zajęć, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz otaczania uczniów opieką w trakcie zajęć.

 2. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami uczniów i, w miarę możliwości, przekazują rodzicom ucznia niezbędne wskazówki metodyczne.

 3. Nauczyciele mają prawo do udziału w szkoleniach i innych spotkaniach wspierających ich pracę.

 4. Nauczyciele nie pełnią obowiązków administracyjnych – obowiązki dotyczące płatności, nieobecności na zajęciach, odwoływania zajęć, zapisów i rezygnacji wypełnia biuro STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA.

§ 4

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za zajęcia uzależniona jest od wyboru wariantu nauki.

 2. Cenniki zajęć znajdują się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/cennik.

 3. Opłaty miesięczne są zależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.

 4. Na koniec każdego miesiąca Rodzice / Opiekunowie otrzymują informację o opłacie za miesiąc “z dołu” w formie mailowej, na adres podany w czasie zapisów.

 5. Informacja o opłacie zamieszczana jest automatycznie w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu do naszej strony https://www.studiumtonika.pl.

 6. Opłaty należy wnosić do 7 dnia kolejnego miesiąca. Nieodebranie informacji o opłacie nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w terminie.

 7. W przypadku nie wywiązywania się przez Rodziców / Opiekunów z obowiązku płatności lub opóźnień w opłatach uczeń może zostać skreślony z listy uczniów .

 8. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe zgodnie z instrukcją podaną w mailu.

 9. Faktury wystawiane będą wyłącznie na żądanie, zgodnie z terminami określonymi w prawie podatkowym.

§ 5

RABATY

 1. Dla uczestników programów Zgrana Rodzina, Zgrani 50 plus oraz Karty Dużej Rodziny przygotowaliśmy następujące rabaty:
  10% - dla pierwszego ucznia,
  20% - dla kolejnych uczniów lub dodatkowych zajęć dla pierwszego ucznia.

 2. Rabaty naliczane są automatycznie po zaznaczeniu odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zapisów.

§ 6

REZYGNACJA

 1. Rezygnacja z zajęć odbywa się poprzez formularz podany na https://www.studiumtonika.pl/rezygnacja 

 2. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

 3. Jeśli nie uda się nam ustalić planu zajęć, przed pierwszą lekcją, bez żadnych konsekwencji i okresu wypowiedzenia można zrezygnować wypełniając formularz Rezygnacja.

§ 7

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach pobierana jest pełna odpłatność, bez możliwości odrobienia zajęć.

 2. W przypadku nieobecności nauczyciela placówka zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, bądź przełożenia zajęć na inny dogodny termin. W przypadku trudności z ustaleniem terminu odrobienia zajęć placówka odliczy go od płatności za kolejny miesiąc lub zwróci pełen koszt lekcji jeśli nieobecność nastąpi w ostatnim miesiącu roku szkolnego.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do biura STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA bok@studiumtonika.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika", ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra..

 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUNDACJĘ TONIKA dla celów związanych z organizacją zajęć.

 3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 4. Z Polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.studiumtonika.pl/polityka-prywatnosci

§ 10

ZDARZENIA LOSOWE

 1. W przypadkach zdarzeń losowych dotyczących ucznia, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczęszczanie na zajęcia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem STUDIUM MUZYCZNEGO TONIKA.

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2021 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry