Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

Drukuj

Regulamin zajęć Fundacji Wspierania Edukacji Tonika

w Zielonej Górze

dla osób, które ukończyły 18 lat

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja Wspierania Edukacji Tonika w Zielonej Górze prowadzi zajęcia dla osób, które ukończyły 18 lat zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba, zapisująca się na zajęcia akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.studiumtonika.pl/regulaminy.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości publicznej.
 5. Kalendarz zawierający szczegółowe informacje dotyczące dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych oraz ferii znajduje się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/Kalendarz-roku-szkolnego.

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach, wypełniania poleceń nauczyciela, a w szczególności ćwiczenia w domu zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, a także o mienie placówki. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia placówki, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego instrumentu bądź sprzętu.
 3. W przypadku zaistnienia nieporozumień z nauczycielem prowadzącym zajęcia, Uczestnicy zajęć ma prawo zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania zajęć, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz otaczania uczniów opieką w trakcie zajęć.
 2. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami uczniów i, w miarę możliwości, przekazują rodzicom ucznia niezbędne wskazówki metodyczne.
 3. Nauczyciele mają prawo do udziału w szkoleniach i innych spotkaniach wspierających ich pracę.
 4. Nauczyciele nie pełnią obowiązków administracyjnych – obowiązki dotyczące płatności, zapisów i rezygnacji wypełnia biuro STUDIUM MUZYCZNEGO FUNDACJI TONIKA.

§ 4

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za zajęcia uzależniona jest od wyboru wariantu nauki.
 2. Cenniki zajęć znajdują się na stronie internetowej placówki https://www.studiumtonika.pl/cennik.
 3. Do momentu ustalenia terminu pierwszej lekcji z nauczycielem nie naliczamy żadnych opłat.
 4. Jeśli pierwsza lekcja została umówiona, a uczeń nie przyjdzie i nie powiadomi o swojej nieobecności nauczyciela, naliczamy opłatę.
 5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach pobierana jest pełna odpłatność, bez możliwości odrobienia zajęć.
 6. W przypadku kwarantanny, przeziębienia innych zdarzeń, które uniemożliwiają przeprowadzenie indywidualnych zajęć stacjonarnych, przechodzimy na zajęcia w trybie ONLINE, zgodnie z planem zajęć (należy wcześniej powiadomić nauczyciela w celu omówienia spraw technicznych). Osoby, które nie wyrażą zgody na zajęcia ONLINE, będą miały naliczaną pełną odpłatność - jak za nieobecność na zajęciach.
 7. Opłaty miesięczne są zależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 8. W przypadku nieobecności nauczyciela placówka zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, bądź przełożenia zajęć na inny dogodny termin. W przypadku trudności z ustaleniem terminu odrobienia zajęć w ciągu bieżącego miesiąca, placówka odliczy go od płatności za kolejny miesiąc lub zwróci pełen koszt lekcji jeśli nieobecność nastąpi w ostatnim miesiącu roku szkolnego lub w okresie wypowiedzenia.
 9. Na początku każdego miesiąca Rodzice / Opiekunowie otrzymują informację o opłacie za bieżący miesiąc w formie mailowej, na adres podany w czasie zapisów.
 10. Informacja o opłacie zamieszczana jest automatycznie w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu do naszej strony https://www.studiumtonika.pl.
 11. Opłaty należy wnosić do 20 dnia bieżącego miesiąca.
 12. Nieodebranie informacji o opłacie nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w terminie.
 13. W przypadku nie wywiązywania się przez Rodziców / Opiekunów z obowiązku płatności lub opóźnień w opłatach powyżej 10 dni, uczeń może zostać zostać zawieszony do dnia opłacenia zaległości.
 14. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe zgodnie z instrukcją podaną w mailu.
 15. Faktury wystawiane będą wyłącznie na żądanie, z godnie z terminami określonymi w prawie podatkowym.

§ 5

REZYGNACJA

 1. Do momentu ustalenia terminu pierwszej lekcji można zrezygnować bez okresu wypowiedzenia.
 2. W pozostałych przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego pełnego miesiąca - np. wypowiedzenie złożone zostanie 5 października, to rezygnacja nastąpi z ostatnim dniem listopada.

 3. Rezygnacja z zajęć odbywa się poprzez formularz podany na https://www.studiumtonika.pl/rezygnacja (konieczne zalogowanie).

§ 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do biura FUNDACJI TONIKA bok@studiumtonika.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji "Tonika", ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra.
 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUNDACJĘ TONIKA dla celów związanych z organizacją zajęć.
 3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 4. Z Polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.studiumtonika.pl/polityka-prywatnosci

§ 8

ZDARZENIA LOSOWE

 1. W przypadkach zdarzeń losowych dotyczących ucznia, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczęszczanie na zajęcia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem FUNDACJI TONIKA.

 

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2024 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry