Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

Drukuj

Procedury bezpieczeństwa na terenie Niepublicznej Placówki Wychowania Pozaszkolnego „Studium Muzyczne Tonika” w Zielonej Górze w związku z wystąpieniem COVID-19

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy Nauczycieli, Rodziców / Opiekunów prawnych oraz Uczniów Niepublicznej Placówki Wychowania Pozaszkolnego „Studium Muzyczne Tonika” w Zielonej Górze zwanej dalej „placówką”. 

 2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje placówka w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19, higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki.

 3. Procedura dostępna jest na stronie www.studiumtonika.pl w zakładce “regulaminy”, każdy zapisujący się do placówki zaznacza w formularzu zapisów, że zapoznał się z jej treścią.

 4. W placówce obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 5. W każdej sali oraz w pomieszczeniu służącym jako izolatorium umieszczone zostają numery telefonów:

  • Dyrektora departamentu Oświaty i Spraw Społecznych 68 4564118.

  • Dyrektora departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 68 45756653.

  • Naczelnika Wydziału Oświaty 68 4564975.

  • Kuratora Oświaty 68 4527 414.

  • Stacji sanitarno-epidemiologicznej – 507055962.

  • Służb medycznych – 68 3296478, 68 3296481 lub alarmowy 112, 999

  • Numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji. 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. W placówce odbywają się zajęcia indywidualne, gdzie na jednego Ucznia przypada jeden Nauczyciel. 

 2. Placówka nie zatrudnia innych pracowników za wyjątkiem Nauczycieli oraz Dyrektora.

 3. Placówka nie posiada sekretariatu ani innego biura obsługi klientów, wszystkie sprawy związane z obsługą uczniów załatwiane są za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (telefon, email, itp.).

 4. Do placówki może wchodzić Uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 5. Niepełnoletni uczniowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej - zaleca się jednak oczekiwanie na dziecko na zewnątrz budynku i kontakt telefoniczny z nauczycielem.

 6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując następujące zasady:

  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  • najpierw wypuszczamy osobę wychodzącą z budynku,

  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  • dystans od pracowników placówki min. 1,5 m,

  • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych

 7. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej placówki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 8. Dopuszcza się przebywanie rodzica/opiekuna ucznia w sali lekcyjnej podczas zajęć indywidualnych, za zgodą nauczyciela i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, brak objawów chorobowych).

 9. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZNIA:
  a. Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) nie wpuszcza go do sali lekcyjnej i odizolowuje ucznia w wyznaczonym miejscu (pokój socjalny), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia  rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia z placówki,
  b. pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora telefonicznie,
  c. w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną,
  d. rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy wyjściu z placówki,
  e. pomieszczenia, w których przebywał uczeń myje się i dezynfekuje.

   

 10. Placówka posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu.

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu do placówki została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do placówki umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Płyn regularnie jest napełniany. 

 2. Codziennie rano, przed rozpoczęciem zajęć sale lekcyjne są sprzątane, dezynfekowane i  wietrzone (w szczególności powierzchnie dotykowe, w tym instrumenty, pulpity, mikrofony, itp.). Raz na tydzień parowane są wykładziny w wysokiej temperaturze, odkurzaczem parowym, zgodnie z instrukcją użytkowania.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 6. Nauczyciel korzystający z danej sali zobowiązany jest do wykonania po każdej lekcji, następujących czynności:

  • wietrzenia sali przez minimum 5 min. poprzez uchylenie okien (rekomenduje się stałe wietrzenie sali również w trakcie prowadzenia zajęć, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają),

  • dopilnowania, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po skorzystaniu z toalety,

  • bieżącej dezynfekcji klamek, instrumentów klawiszowych, mikrofonów i przedmiotów używanych podczas zajęć.

 7. W przypadku pomieszczeń wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu. 

 8. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 9. Uczniom i pracownikom używającym masek i rękawic jednorazowych, zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia.

 10. Placówka na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 11. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach klawiatur, włączników, wykładzin (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury).

 12. Dyrektor placówki wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w placówce dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi – na pisemny wniosek rodzica / opiekuna ucznia.

IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

 1.  Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

 3. Wyznacza się i przygotowuje się (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (pokój socjalny), w którym odizolowuje się osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 4. Dyrektor placówki informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor placówki w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w placówce, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 7. Placówka bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 8. Ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadza dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym).

 10. Placówka na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujące przepisy prawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Zielona Góra. 

 2. Procedura obowiązuje do odwołania.

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2022 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry